Obchodné podmienky

Uzavretie zmluvy

Na základe dopytu vám zašleme kalkuláciu s cenami textilu a tlače. Súčasťou kalkulácie je presná špecifikácia textilu, počty kusov textilu a základné údaje o tlači. Tieto údaje sú po odsúhlasení záväzné, ich potvrdením kupujúci súhlasí s realizáciou zákazky. Na požiadavky ktoré nie sú v kalkulácii uvedené sa nevzťahujú prípadné reklamácie.

Platba

Po odsúhlasení objednávky zasielame zálohovú faktúru. Až po uhradení faktúry (za textil alebo celkovej sumy – podľa rokovania) je zákazka daná do výroby.

Podklady na tlač

Predlohy na tlač vyžadujeme vo vektoroch (krivkách). V prípade rastrových predlôh rozlíšenie cca 300 dpi pri veľkosti 1: 1. Bližšie údaje nájdete na našich stránkach. Pri požiadavke na presné dodržanie farebnosti tlače zašlite čísla Pantone C, v opačnom prípade použijeme najbližšiu farbu podľa predlohy na tlač. Pri požiadavke na špecifické umiestnenie tlače zašlite náhľad. Ak požadujete tlačové efekty, alebo máte špecifické požiadavky na charakter tlače, informujte nás o tom. Pri použití vlastného textilu nás informujte o prípadnom atypickom materiálovom zložení.

Korektúry

Na korektúru zasielame náhľady. V nich sú uvedené veľkosti a umiestnenia tlače a použitej Pantone farby. Tieto údaje sú záväzné. Pri plnofarebných výtlačkoch zasielame náhľad separácie a na vyžiadanie fotografiu prvej tlače. Odsúhlasenie korektúry je smerodajné a záväzné pre výslednú podobu zákazky.

Autorské práva

Nenesieme zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv pri reprodukcii z dodaných predlôh.

Tlač

Pri tlači môže dôjsť vplyvom nepredvídateľných a neovplyvniteľných okolností k znehodnoteniu textilu max. V 3%. Ak požadujete presné počty textilu, je nutné počítať s touto toleranciou a objednať o 3% textilu navyše. V prípade vzniku nepodarku zničený textil nenahradzujeme, ale odrátavame z celkovej ceny. Pri dodaní vlastného textilu je nutné počítať s toleranciou možného náhodného znehodnotenia pri tlači a objednať o 3% textilu navyše.

Termíny

Štandardné termíny dodania sú 9 – 15 dní. Pri textile šitom na zákazku a ďalších špecifických zákazkách je termín po dohovore. Dodacie lehoty a iné lehoty vzťahujúce sa k termínu dodania tovaru nie sú záväzné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Ak požadujete presný dátum dodania informujte nás o tom, termín vám potvrdíme podľa daných možností.

Preprava

Objednaný tovar bude dodaný na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Na písomné požiadanie môže byť tovar odoslaný na iné miesto určenia. Dodávky tovaru sú uskutočňované vybraným prepravcom, náklady na dopravu hradí kupujúci. Škody na tovare a prípadné straty tovaru prechádza na zmluvného prepravcu okamihom prevzatia tovaru.

Reklamácie

Pri zistení vád na dodanom tovare vyžadujeme oznámenia a ich špecifikáciu a prípadne fotodokumentáciu. Ak bol tovar dodaný viac ako pred 7 dňami, nebude reklamácia uznaná. To sa netýka skrytých chýb. Drobné odchýlky vo veľkostiach a farbách textilu uvedené v katalógoch na internete nie sú dôvodom na uplatnenie nárokov z titulu vady tovaru. Menšie odchýlky od rastrových plnofarebných predlôh nemôžu byť z dôvodu použitej technológie dôvodom reklamácie. Pri uznaní reklamácie bude po dohode zákazka opravená, bude realizovaná náhradná dodávka alebo dôjde k vrátenie uskutočnenej platby. Náklady na prepravu pri vrátení tovaru hradí predávajúci, ak je dôvodom chybná dodávka.

Doobjednanie tovaru

Pri doobjednaní textilu nepočítame znovu prípravu na tlač a filmy. Minimálny náklad doobjednania je 20 ks.

Medializácia

Ak nesúhlasíte so zverejnením vašej zákazky formou referencie našich služieb, informujte nás o tom.